کلیپ تبلیغاتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کلیپ تبلیغاتی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

مشاهده آنلاین در آدرس زیر:
http://7artistic.com/video-clip/semnan-university-medical-sciences
دسته بندی
ویدیو کلیپ تبلیغاتی مشتری / ذینفع
دانشگاه علوم پزشکی سمنان محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس