نردبان کابل

تولید و انجام گالوانیزاسیون نردبان کابل های فاز 14 پارس جنوبی و تحویل به شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)
دسته بندی
برق صنعتی مشتری / ذینفع
مدیریت طرح های صنعتی ایران (فاز 14 پارس جنوبی) محل اجرا
خوزستان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ تاریخ پایان
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ هزینه اجرا
1,800,000,000 تومان
نمایش عکس