معرفی
اجرای کلیه عملیات ابنیه ، ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی، احداث بیمارستان، مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری، تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات کلیه موضوعات - اجرای کلیه عملیات نفت و گاز و آب و ...

فهرست پروژه ها و نمونه کارها