معرفی
تولید کننده و توزیع کننده ملزومات و تجهیزات پزشکی و صنعتی؛
ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی و آموزشی

فهرست پروژه ها و نمونه کارها