گریتینگ راه پله

ساخت گریتینگ فلزی همراه با راه پله فلزی وهندریل جهت شفت ورودی سد سردشت کردستان
دسته بندی
ساخت قطعات فلزی مشتری / ذینفع
حوزه نفت،گاز،پتروشیمی وکلیه صنایع محل اجرا
کردستان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس