تهیه نقشه های فونداسیون سایتهای موبایل پشت بامی و زمینی در سطح استان اصفهان

بازدید انتخاب بررسی سازه ای و ارائه طرح جهت فونداسیون دکل و تجهیزات موبایل در سطح استان اصفهان
دسته بندی
طراحی و اجرای ساختمان مشتری / ذینفع
شرکت مخابرات استان اصفهان - همراه اول محل اجرا
اصفهان وضعیت
در حال اجرا تاریخ شروع
1396/03/01 تاریخ پایان
1398/03/31 هزینه اجرا
500,000,000 تومان
نمایش عکس