ساخت قطعات اسکلت فلزی و تجهیزات مکانیکی

ساخت قطعات مکانیکی و اسکلت فلزی و سوله های مختلف
دسته بندی
ساخت قطعات فلزی مشتری / ذینفع
شرکت صنعت پژوه حدید محل اجرا
اصفهان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1395 تاریخ پایان
1397/04/30 هزینه اجرا
200,000,000 تومان
نمایش عکس