کاربراتور بخاری نفتی

کاربراتور نفتی از ابتدا توسط دستگاه های دایکست ریخته گری شده و در سالن ماشین کاری تغییرات رو آن اعمال شده و سپس به سالن مونتاژ انتقال می یابد
دسته بندی
تولید کنندگان مشتری / ذینفع
شرکت توان گاز - بازار تهران محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1367/10/01 تاریخ پایان
1368/09/01 هزینه اجرا
500,000,000 تومان
نمایش عکس