معرفی
انجام مطالعات راهبردی ملی و بنگاهی
انجام مطالعات نقشه راه توسعه فناوری
انجام مطالعات سیاست‌پژوهی
انجام مشاوره‌های مدیریتی
ارائه خدمات مدیریت طرح (MC) احداث نیروگاه تجدیدپذیر
انجام مطالعات امکانسنجی احداث نیروگاه‌
مشاوره­ های تخصصی سرمایه ­گذاری در کل زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی و بادی
تدوین طرح­ های تجاری کسب و کار (BusinessPlan)، انجام مطالعات امکان­سنجی و تهیه BankableReport هایی جهت اخذ وام از منابع داخلی یا خارجی
شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان داخلی و خارجی و مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی­ های آن‌ها
مشاوره تأمین مالی و شناسایی تأمین کنندگان مالی

فهرست پروژه ها و نمونه کارها