اجرای شبکه

خدمات صورت گرفته:
1 - کابل کشی و داکت کشی شبکه
2 - نصب و راه اندازی سرور
3 - مجازی سازی با Vmware
4 - راه اندازی Domain Controller
5 - نصب و راه اندازی سرور نرم افزار حسابداری
6 - پشتیبانی شبکه
دسته بندی
شبکه مشتری / ذینفع
دانشگاه علمی کاربردی مهدیشهر محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس