اجرای سیستم viop در شرکت غرب استیل
دسته بندی
voip مشتری / ذینفع
غرب استیل محل اجرا
سمنان وضعیت
در حال اجرا تاریخ شروع
۱۳۹۷/۱۱/۱ تاریخ پایان
۱۳۹۷/۱۲/۱ هزینه اجرا
30,000,000 تومان