اجرای سیستم صوت برج تجاری ققنوس

اجرای سیستم صوت برج تجاری ققنوس
دسته بندی
سایر سیستم های الکترونیک مشتری / ذینفع
شرکت مهندسی نگین نما محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته هزینه اجرا
30,000,000 تومان
نمایش عکس