اجرات سیستم صوت شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا

اجرای سیستم صوت پیجر سالن های شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا
دسته بندی
سایر سیستم های الکترونیک مشتری / ذینفع
صنایع لاستیکی پارمیدا محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته هزینه اجرا
10,000,000 تومان
نمایش عکس