پل

اجرای دال بتنی پل کوی دانشگاه مهدیشهر
دسته بندی
پل سازی مشتری / ذینفع
شهرداری مهدیشهر محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1390/06/31 تاریخ پایان
1391/02/06 هزینه اجرا
70,000,000 تومان
نمایش عکس