فنس کشی و ایمن سازی سایت موبایل

فنس کشی پانچی و ایمن سازی و مرمت جاده سایتهای موبایل استان سمنان
دسته بندی
سایر پیمانکاری مشتری / ذینفع
مخابرات منطقه سمنان محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته هزینه اجرا
100,000,000 تومان
نمایش عکس