احداث نمازخانه

احداث نمازخانه در ساختمان اداری کمیته امداد شهرستان مهدیشهر
دسته بندی
ساختمان سازی مشتری / ذینفع
کمیته امداد شهرستان مهدیشهر محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1394/11/05 تاریخ پایان
1395/03/16 هزینه اجرا
50,000,000 تومان
نمایش عکس