محوطه سازی

توسعه محوطه و تجهیز ایستگاه راه آهن سمنان
دسته بندی
سایر پیمانکاری مشتری / ذینفع
اداره کل راه آهن شمالشرق 1 محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1394/03/12 تاریخ پایان
1395/09/20 هزینه اجرا
275,000,000 تومان
نمایش عکس