احداث ساختمان مرکز رشد

احداث ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهمیرزاد شهرستان مهدیشهر
دسته بندی
اجرای کلی ساختمان مشتری / ذینفع
پارک علم و فناوری استان سمنان محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1395/06/01 تاریخ پایان
1397/05/10 هزینه اجرا
870,000,000 تومان
نمایش عکس