نرم افزار حضور و غیاب صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز به کسرا پیوست.
این سازمان جهت ثبت و کنترل تردد پرسنل خود از نرم افزار حضور و غیاب کسرا و نیز اپلیکیشن موبایل حضور و غیاب کسرا بهره می برد.
دسته بندی
تولید نرم افزار مشتری / ذینفع
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس