نرم افزار حضور غیاب برای بانک کارآفرین

بانک کارآفرین نیز به کسرا پیوست
این سازمان برای ثبت تردد پرسنل خود از نرم افزار حضور و غیاب کسرا استفاده می کند

نرم افزار حضور غیاب کسرا تحت وب ، منعطف و مبتنی بر موتورهای قوانین، تولید گزارش، تولید گردش کار و ساختار سازمانی است سازمان ها و کسب و کارهای مختلف را قادر به پیاده سازی انواع قوانین، فرآیندها و گزارش های مورد نیاز خود می کند
دسته بندی
تولید نرم افزار مشتری / ذینفع
بانک کارآفرین محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس