نرم افزار حضور و غیاب برای وزارت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کسرا پیوسته است.
این سازمان برای ثبت تردد پرسنل خود از نرم افزار حضور و غیاب کسرا استفاده می کند.
کسرا ارایه کننده نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی
دسته بندی
تولید نرم افزار مشتری / ذینفع
وزارت بهداشت محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس