خبرگزاری فارس نیز به کسرا پیوست.
این سازمان برای مدیریت توزیع غذا بین پرسنل خود از نرم افزار تغذیه کسرا بهره می برد.
دسته بندی
تولید نرم افزار مشتری / ذینفع
خبرگزاری فارس محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته