اتوماسیون تغذیه برای خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس نیز به کسرا پیوست.
این سازمان برای مدیریت توزیع غذا بین پرسنل خود از نرم افزار تغذیه کسرا بهره می برد.
دسته بندی
تولید نرم افزار مشتری / ذینفع
خبرگزاری فارس محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس