نرم افزار کنترل تردد برای شرکت غرب استیل

شرکت غرب استیل نیز به کسرا پیوسته است.
این شرکت برای ثبت تردد پرسنل خود از نرم افزار حضور و غیاب کسرا استفاده می کند.
کسرا ارایه کننده نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی
دسته بندی
تولید نرم افزار مشتری / ذینفع
شرکت غرب استیل محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس