نرم افزار حضور و غیاب شرکت سیمان بهبهان

شرکت سیمان بهبهان برای ثبت تردد پرسنل خود از نرم افزار حضور و غیاب کسرا بهره می برد.
این شرکت هم چنین جهت دسترسی راحت کارکنانش به کارتابل و ثبت آسان مجوزها از اپلیکیشن کسرا همراه بر روی موبایل استفاده می کند.
دسته بندی
تولید نرم افزار مشتری / ذینفع
شرکت سیمان بهبهان محل اجرا
خوزستان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس