اتوماسیون حضور و غیاب برای شرکت لبنیات پاک

لبنیات پاک برای ثبت تردد پرسنل خود از نرم افزار حضور و غیاب کسرا بهره می برد. این سازمان هم چنین جهت دسترسی راحت کارکنانش به کارتابل و ثبت آسان مجوزها از اپلیکیشن کسرا همراه بر روی موبایل استفاده می کند.
دسته بندی
تولید نرم افزار مشتری / ذینفع
شرکت لبنیات پاک محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس