معرفی
شرکت مبتکران سیستم کاوش با ارائه سامانه هوش تجاری وهوشمند سازی کسب وکار بدون صرف هزینه وزمان استقرار سیستم های جامع سازمانی اهداف آن را در سازمانها محقق می سازد.

فهرست پروژه ها و نمونه کارها