طراحی سایت بیمارستان سینا سمنان

وب سایت بیمارستان سینا سمنان
دارای بخشهای:
- اخبار و مقالات
- معرفی بخش های بیمارستان
- معرفی پزشکان
- سامانه استخدام
- نوبت دهی اینترنتی
- نظرسنجی
- و ...

آدرس سایت:
http://semnansinahospital.com
دسته بندی
طراحی سایت مشتری / ذینفع
بیمارستان سینا سمنان محل اجرا
آنلاین یا مجازی وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس