وب سایت شخصی

وب سایت شخصی مهندس امید خالدی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رشد دانش
دسته بندی
طراحی سایت مشتری / ذینفع
مهندس امید خالدی محل اجرا
آنلاین یا مجازی وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ تاریخ پایان
۱۳۹۵/۰۲/۵
نمایش عکس