چراغ LED

تمامی مراحل تولید و مونتاژ این چراغ ها در کارخانه شرکت مون گارشو صورت می پذیرد
دسته بندی
سیستم های روشنایی مشتری / ذینفع
بازار تهران محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1396/01/20 تاریخ پایان
1397/01/20 هزینه اجرا
1,000,000,000 تومان
نمایش عکس