چراغ FPL

تمامی مراحل تولید و منوتاژ چراغ های FPL در کارخانجات صنایع روشنایی مون گارشو انجام می پذیرد
دسته بندی
سیستم های روشنایی مشتری / ذینفع
نمایندگی مون گارشو بازار تهران محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1395/01/30 تاریخ پایان
1396/03/20 هزینه اجرا
1,000,000,000 تومان
نمایش عکس