تعمیرات ساختمان

تعمیرات ساختمانهای طولخط حوزه راه آهن شمالشرق 1
دسته بندی
بازسازی یا نوسازی مشتری / ذینفع
اداره کل راه آهن شمالشرق 1 محل اجرا
سمنان وضعیت
در حال اجرا هزینه اجرا
270,000,000 تومان
نمایش عکس