فیلمبرداری و عکاسی در شهرداری تهران

عکاسی و فیلمبرداری از همایش در شهرداری تهران و سخنرانی جناب دکتر حناچی (شهردار تهران)
دسته بندی
فیلمسازی محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۸/۰۲/۳ تاریخ پایان
۱۳۹۸/۰۲/۳
نمایش عکس