مانیتورینگ و سوپروایزری سیستم حفاظت کاتدی پایه های اسکله بارگیری کیش

برنامه نویسی پروژه مانیتورینگ و سوپروایزری سیستم حفاظت کاتدی پایه های اسکله بارگیری کیش شامل 9 ناحیه حفاظتی و ثبت ولتاژ، جریان و مقادیر ریفرنس در فرم اکسل

اهداف و مزایای پروژه مانیتورینگ و سوپروایزری سیستم حفاظت کاتدی :

1. مانیتورینگ آنلاین ولتاژها و جریانهای آندی خروجی ترانسهای هر ناحیه حفاظتی
2. مشاهده و ثبت آلارم ها و خطاهای هر ناحیه حفاظتی
3. ثبت مقادیر ولتاژ، جریان و مقادیر ریفرنس در زمانهای مشخص در فرم اکسل
4. استفاده از PLC جهت کنترل و برنامه ریزی سیستم
دسته بندی
اتوماسیون صنعتی محل اجرا
هرمزگان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس