سوله UBM تاسیسات آبرسانی قطره ای

سوله UBM تاسیسات آبرسانی قطره ای شرکت زرین کشت پایدار زرند اجرا شده در استان مرکزی
دهانه 15.5 متری در طول 80 متر
بر روی ستون ها به ارتفاع دو متر از سطح زمین و ارتفاع تاج 6 متر
دسته بندی
ساخت سوله مشتری / ذینفع
شرکت زرین کشت پایدار زرند محل اجرا
مرکزی وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس