سوله UBM علوم پزشکی سرپل ذهاب

ساخت سوله UBM (سوله قوسی فلزی) علوم پزشکی شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه
دسته بندی
ساخت سوله مشتری / ذینفع
علوم پزشکی سرپل ذهاب محل اجرا
کرمانشاه وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس