روکش آسفالت گرم بیندر محور دامغان – معلمان

اجرای روکش آسفالت گرم بیندر بطول تقریبی 20 کیلومتر و ضخامت 7 سانتی متر واقع در محور دامغان – معلمان از کیلومتر 000+0 بعد از پل راه آهن تا کیلومتر 000+20
دسته بندی
راه سازی مشتری / ذینفع
اداره کل راه و ترابری استان سمنان – شاهرود محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس