معرفی
کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در دانشگاه های مختلف برگزار گردیده و اکنون پنجمین دوره آن در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می گردد.12 اسفند 1397

فهرست پروژه ها و نمونه کارها